Ett hus med så få kemikalier och ren uppvärmning som möjligt.

Vad består det sundare huset av? 

1. Sammanhållet klimatskal i förhållande till husets volym. På det här sättet minskar man de termiska förlusterna -värme som lämnar byggnaden genom byggnadens klimatskal-.

2. 50 meter nedgrävda ventilationskanaler av PE-rör till förvärmning/kylning av tilluften. Här finns massor av uppvärmningsenergi att spara. Den friska tilluften ska värmas upp, varför inte låta den i marken lagrade solvärmen växlas över till den inkommande luften? Plaströr av mindre miljöbelastande polyeten, och helt PVC-fria.

3. Hybridventilation, med markvärmd tilluft och årstids-, och behovsanpassad frånluft. Fläktmotorn är en såkallad EC-variant och extremt energieffektiv, och placerad på taket för minimerat spilljud i bostaden. Inga filter, bara spolbara kanaler för enkelt underhåll utan miljöbelastning. Husets ventilationsbehov enligt BBR är 46 liter per sekund, och fläkten stängs av med larmet då man lämnar huset. Värme ut via ventilationen är en av de stora energiförlusterna i ett hus, och bör därför minimeras. Då huset innehåller ett minimum av kemikalier behövs det inte ventileras då ingen befinner sig i huset.

4. Diffusions- och radontät Koljerngrund. Den består av Foamglas som är tillverkad av återvunna bilglasrutor. Genom sina slutna glasceller blir den både diffusionstät och hindrar kapillär uppsugning, vilket i sin tur håller isoleringen torr. På det här viset håller Foamglas sin isoleringsförmåga hela husets livslängd. Grunden är radontät genom ett aluminiumskikt och radonkragar. Foamglaset har dessutom oslagbar tryckhållfasthet som gör att det räcker med att stabilisera grunden, inga kantförstärkningar eller övrig armering behövs.

5. Potentialutjämnad armering i betonggolvet för att förhindra vagabonderande ström i plattan, och därigenom minska elektromagnetiska strålningsfält som är hälsoskadliga.

6. Halogenfria -hälsoskadligt flamskydd-, och PVC-fria -hälsoskadliga mjukgörare och tungmetaller- elrör.

7.Central strömbrytning vid säng för att nattetid vila boende från elektromagnetisk strålning.

8. Vattenrör av PE-plast –polyetenplast- med en rör i rörfunktion för enkare byten om behov av det skulle uppstå. Huset är också projetekrat med korta rördragningar för att undvika att varmt vatten ligger och kyls ned, samt att kallt vatten ligger och värms upp. Båda drar onödigt med energi.

9. Elektronisk vattenfelsbrytare för att minska risken för att vattenskador uppstår. Vad har det med miljö att göra? Jo, då vattenskador uppstår i Sverige -och Norge- så går de sällan att laga då vi oftast bygger i trä. Vilket förvisso inte är fallet för mig. Men alla reparationer och utbyten av material orsakar inte bara ny materialproduktion, utan även transporter. Den elektroniska vattenfelsbrytaren från Nordia känner inte bara av om vattnet står och forsar i mer än 20 minuter, utan även droppen. Det är just droppen som är farligast, för de märker vi oftast inte förrän skadan är skedd. Och givetvis har huset även brandvarnare, och brandsläckare innehållande vatten. Men just de klassas mer som husets säkerhetssystem.

10. Husets installationer är i längsta möjliga mån inspekterbara utan ingrepp på ytskikten, alternativt lätta att öppna och stänga då skruv använts i alla lägen. Skulle något springa läck syns det relativt omgående, och blir lättare att åtgärda. All skadehantering är också en onödig påfrestning på miljön ur ett LCA-perspektiv.

11. Ett minimum av metallinslag med hänsyn till ändliga resurser, och miljöpåverkan vid råvarumaterialets utvinning.

12. Skruvar istället för spik för att man ska kunna renovera, byta ut eller riva delar med möjlighet att återanvända, eller återställa i så stor utsträckning som möjligt istället för att skada materialet vid inspektion eller ingrepp.

13. Lecastomme av NC-block. 400 millimeter massiv stomme i stapelbart murverk utan köldbryggor. Hygroskopisk och diffusionsöppen. Foamglasisolering till alla köldbryggor i anslutning till balkar, bjälkar och ingångar.

14. Lerklining invändigt för fukt och värmebuffring, utvändigt som vindbrytare. Lera är en av fåtalet ekologiska byggmaterial i det härprojektet, och har renande och kapillärsugande funktion. Lera sägs också bidra till att skärma elektromagnetiska spänningsfält.

15. Miljövänligare färg av olika slag. Innerväggarna bemålas med kalkkasein. En färg i pulverform som blandas färsk med vatten på plats. På så vis spar man på transport av vatten du har i kranen, och slipper tillsatser av allergi- och astmaframkallande fungi- och biocider. Jag tillsatte även Insuladd –se följande punkt- i väggfärgen. Snickerifärgen är vattenburen hartsfärg som svampskyddats med eteriska oljor istället för hälsoskadliga kemiska fungi- och biocider. Träväggar och tak har målats med vitlaserande hartsgrund, som delvis blandas med vatten på plats. Här bör påpekas att eteriska oljor inte nödvändigtvis är helt oskadliga, men de är naturligare, och skonsammare än de kemiska varianterna. I våtutrymmen, tvätt- och bad har vitpigmenterat vattenglas använts –se senare punkt-. Och mot yttervägg har isolerande pulvertillsats blandats i –se följande punkt-

16. Reflekterande färgtillsats i form av pulver från Insuladd. Keramiska kulor med vakuum inuti som genom nanoteknik skapar ett isolerande skikt. Det keramiska pulvret är framtaget i samarbete med NASA för att skydda rymdraketer från värme och kyla genom att jämna ut och sprida temperaturen i ytskitet. Pulvret är tillverkat av lera som i sig är ekologiskt. Tillsatsen sänker energiförluster genom sin isolerande förmåga. Alla fönster, invändiga väggar, samt Foamglasgrunden är bemålade för bästa tekniska funktion.

17. Linoljespackel, och minimerad användning av kemikalisk tätning vid anslutningar av hälsoskäl. De områden där kompromisser avvägts som nödvändiga, eller varit föredragna anges tydligt i husets drift och skötselpärm. All på säkerhetsdatablad redovisad kemi är spårbar i huset.

18. Autobalanserade golvvärmeslingor. Med hjälp av i rummet strategiskt placerad sensorer planar värmedistributionskurvorna ut och värmesystemet behöver inte gasa och bromsa i samma utsträckning som ett obalanserat system. Detta ökar uppvärmningssystemets verkningsgrad med mellan 5-8 procent.

19. Glättat betonggolv med kalkfiller. Den otäckta betongen får möjlighet att torka ut samtidigt som den fungerar som ett värmemagasin för värmeslingorna utan isolerande ytskikt. Kalkfillern är en ren naturprodukt och innehåller inga rester av tungmetaller. Ytan dammbinds med diffusionsöppen vattensilikat baserad på Silin. Helt ekologisk men alkalisk, så skyddsglasögon vid applicering rekommenderas.

20. Vattenmantlad rysk massugn. Ugnen är vedeldad och en verkningsgrad på 95 %. Ugnen är konstruerad så att den kan eldas antingen mot stenmassivet eller mot vattenmagasin/ackumulatortank. Tack vare sitt stenmassiv eldas veden i temperaturer upp till 1100 grader och genom ugnens långa kanaler och den kraftiga syretillförseln förbränns större delen av cancerframkallande OGC och persistenta, ackumulerbara och cancerfrankallande PAH -organiskt bundet kolväte och polycykliska aromatiska kolväten-. Den utgående röken består till störst del av vattenånga. 

21. Ved är biobränsle och därmed förnyelsebart. I mitt fall har jag turen att än så länge köpa handfälld gallringsråvara av en jägmästare i Sörmland. Bra för den ekologiska mångfalden i skogen, ekonomiskt, och rensar dessutom min överbelastade hjärna med lite fysisk aktivitet. Slår det mesta som stresshantering.

22. 7,5 m2 solfångare ansluten till ackumulatortank förser huset med tappvarmvatten från maj till september, och kommer även uppvärmningen till del de varmare vår-, och höstmånaderna.

23. 750 liters ackumulatortank anpassad för solslinga och vattenmantel. 400 mm fårullsisolering utan cancerframkallande kemikalier -borax som skadedjursbekämpande tillsats- runt tanken.

24. Fönster mot norr är minimerade för minskade värmeförluster. Vissa fönster har uteslutits på norrfasaden, men stommen har armerats för att kunna öppnas upp om husets boende får andra behov i ett senare skede.

25. Kundanpassade fönster från norrländskt snickeri -WB Trä- bestående av oimpregnerade fönsterkarmar av kärnvirke som målats med kapillärsugande och reflekterande färg från Thermogaia. Glasens U-värden är 0,7 w/m2K.

26. Vattenarmaturer med energi och vattenflödesbesparing -Mora MMIX- för resurseffektivitet. De innehåller livsmedelsklassade smörjmedel och är dessutom miljöklassade genom sitt minimerade innehåll av mässing för resurseffektiv tillverkning och distribution.

27. Värmeåtervinning från duschvattnet. Kopparrör i kopparrör från Danska Hei-Tech som återvinner teoretiskt 64 procent av värmen genom värmeväxling från det utgående duschvattnet.

28. Decoliss som ytskikt i bad och duschutrymmen. Fransk ekologisk kalkputs -NHL 3,5- som ytskikt i våtutrymmen. Putsen görs vattenavvisande antingen genom glättning eller bestryks med vattenglaset Silin. Materialen är applicerade med hänsyn till kapillärlagarna. Det vill säga material med mindre porsystem suger väta  från material med större porsystem. På så vis hindrar man väta och fukt från att ta sig in i konstruktionen, och de torkar ut mot den fria luften istället.

29. Övriga materialval i badrum, dusch och separat toalett är lerputs som bemålats med vitpigmenterad silikatfärg. Återvunnet marmorgolv från 40-talsvilla, och träullitplattor för ljuddämpning och fuktabsorbtion. Gummimattor under ett av duschutrymmena är en miljöduk av EPDM-gummi. Alla rörgenomföringar genom golv/mellanbjälklag är varmluftssvetsade istället för kemisk tätning.

30. Energiklassade vitvaror, och skafferi med tudelad dörr och sänkt golv för minskade kylförluster.

31. Lufttorkade konsågade golvtiljor. Resurseffektivt och hållbart näringsidkande av lokal skogsägare som gallringsavverkar -tätvuxen och avverkningsmogen skog- 200 träd per år. Konsågningen gör att en större del av stammen kommer till användning i den slutgiltiga golvplankan, vilket är resurseffektivt. Lufttorkningen spar energi i tillverkningen, gör träet mer formbeständigt och generellt motståndskraftigare mot mögelangrepp -mögelangrepp är egentligen bara är ett problem med trä placerat i fuktiga miljöer utan möjlighet till snabb uttorkning-.

32. Trägolvet behandlas med diffusionsöppet men vattenavviskande golvvax från Auro. En ren naturprodukt utan kemiska tillsatser.

33. Husets enda skivmaterial är ett kompositmaterial från Fermacel, och består av kemisk gips –restprodukt från rökgasrening- och cellulosa –återvunna tidningar-. Annars har vanlig obehandlad granspånt använts då nästan alla skivmaterial innehåller hälsoskadliga kemikalier.

34. Begagnad inredning, med största hänsyn till sophierarkin genom återbruk. De begagnade produkterna innehåller ofta mindre kemikaliska rester då äldre inredning generellt innehåller färre kemikalier, och de nyare begagnade materialen redan emitterat bort de större mängderna kemi. All husets inredning utom två utelampor, en badrumslampa och de nya köksbänkskivorna är från mitt tidigare möblemang, eller inköpt på Blocket och diverse auktionshus -Metropol och Lauritz-.

35. 400 millimeter fårullsisolering och variabel diffusionsspärrar i taket, och 400 millimeter runt ackumulatortanken. Isoleringen -Thermafleece- består av 85 procent fårull och 15 procent polyester, varav hälften återvunnen och resterande jungfrulig råvara. Den är brandskyddsimpregnerad med borax -3,6%- som inte är skadlig att inandas -inte lämplig som förtäring-. Ullen är hygroskopisk -klarar av att ta upp och avge fukt- och har samma U-värde som den allergi-, och cancerframkallande -formaldehyd- glas-, och mineralullen. Den kliar inte och är därför lätt att installera. Foamglasisolering -återvunna bilglasrutor och kolpulver- till alla köldbryggor i anslutning till balkar, bjälkar och ingångar.

36. Intelligenta -öppnar och sluter sig vid olika RF- tätskikt från Pro Clima -Intello Plus och Solitex Plus- för att hålla taket diffusionsöppet men vindtätt. Den variabla slutenheten hindrar eventuella fuktläckage från att stanna kvar i takets isolering med risk för skador på konstruktionen.  

37. Terrass av underhållsfri betong, och altan av tätvuxen och lufttorkad furu från kontinuitetsskogsbrukande skogsbonde utanför Sala. Obehandlad, och monterad så att väta och fukt inte får fäste, genom lättare uttorkning. Ingen miljöfarlig tryckimpregnering -jo, den "miljövänligare" kopparoxidimpregneringen är fortfarande långtidsverkande skadlig mot vattenlevande organismer- eller annat miljöbelastande underhåll. Tvättas med såpa och rent vatten i högtryck.

38. EPDM gummiduk -Evalastic- som tätskikt under sedumtaket. Duken är elastisk, och varmluftsvetsas för hållbarhet upp till 50 år. Duken innehåller varken klor, bitumen eller hormonstörande mjukgörare, och kräver ingen kemi vid montering, utan svetsas med varmluftspistol.

39. Blommande sedumtak med diademsystem för bättre hållbarhet. Sedumet tar upp ca 50% av dagvattnet, luftrenar, isolerar mot värme/kyla/ljud, samt förlänger tätskiktets livslängd genom sedumets UV-skydd. Diademmattan är tillverkad av återvunnen plast och håller ett tjockare lager växtsubstrat som gör att sedumet får ett kraftigare rotsystem, vilket i sin tur leder till högre motstånd mot långa kalla vintrar och långa torra somrar. Den tjockare mängden växtsubstrat gör också att fler sedumarter överlever och man kan till och med odla vissa lökblommor för en livligare estetik.

40. Lerklinad fasad. Puts gjord på lera, sand, vatten, halm och eu-ekologisk kogödsel.

41. Fasadens ekologiska lerputs skyddas med ofärgat vattenglas. Då blir den slittåligare, en aningens vattenavvisande samtidigt som den bibehåller diffusionsöppenhet. Det vill säga, fukt kan ta sig ut genom putsen och putsskyddet.

 

30 & 31 augusti 2010

Och snart är hetsen över!!

Taket är på, vilken lättnad. Det har hela tiden varit deadlinen, det måste på så att jag kan så sedumet för att det ska gro innan vintern.

Ytterligare en mycket professionell ritning med tillhörande arbetsbeskrivning. Dån är jag och hittills har det gått utmärkt. Men så är jag på bygget nästan hela dagarna också. Går ingenstans utan att ha fått lov till det.

 

 

Det finns en fixering på den här fårullsioleringen från min sida. Jag behövde krafsa ihop allt mitt mod för att bestämma mig för att våga. 85 procent ull och 15 procent polyester -varav 50 procent återvunnen- för att få till lite styvare skivor. Ni kommer att kunna läsa det igen och igen och igen... Insektsskyddade med borax, som absolut INTE får ätas, trots att man konserverar rysk kaviar med den. Men det är å andra sidan det enda livsmedlet som har tillåtelse att konserveras på det viset.

För att kapa den krävs en vågtandad kniv, annars blir den bara till små ulltrasslar. Har sett dem själv...

Arbetsledaren, eller kommunikatören Michal. Även fotograf och grafisk formgivare. Och ser ut som en filmstjärna från 40-talet. Mycket stilig.

Bara en nostalgibild som visar husets övre plan. Det blir bara två rum, ett uppe, och ett nere. Väggar endast runt toaletterna.

Ett tecken på min fäbless för grafiska former. Och balkarna är ju hur snygga som helst. Tyvärr blev jag tvungen att isolera in dem på övre plan, så de kommer ej bli synliga där. Men nere så kommer hela konstruktionen att vara synlig. Tror det blir bättre än alla vill göra gällande. De ser så där mastigt stabila ut.

Bara ett äppelavbrott.

Det har blivit ett gäng takgenomföringsritningar genom processen. Skulle jag ha en helgjuten gummiduk så var den hysteriskt fast, men nu har jag en duk som svetsas på plats, och då blir den aningens mer flexibel. Optiken är Michals, och han låter mig låna.

Jag har sovit skitdåligt, bara legat och vänt och vridit på mig av oro för att takduksläggarna skulle vägra vara på taket då ställning saknades. Tomasz ville jag skulle sätta upp en, och det är nog egentligen ett säkerhetskrav, men killarna -Michal, Tomek och Stazek- tyckte inte det behövdes då taket är så flackt. De fick bestämma.

Tommy -senior- gnällde rätteligen lite, men varken Thomas eller Johan verkade tycka det var något större problem. Jag längtade redan efter kudden. I kväll kommer jag somna som en stock!!

Här repas materialet upp.

Å så glade Peter på plats med Ingvars tuffa lastbil. Dags för fyra kubik sand och grus till killarnas murande av terassmuren. Så himla juste att de håller ögonen öppna för billigare material åt mig då det ger samma sak som de dyrare. Ytterligare ett plus i den redan plusfyllda kanten. 

Töntiga jag, men den är riktigt tuff.

Tommy tyckte också att den var tuff.

Det finns mycket snyggt på ett bygge!!

EPDM-gummiduk som svetsas ihop med varmluftspistol. Inga otrevliga kemikalier, tack för det.

Thomas lyckades skrämma upp mig några gånger genom att tala om för mig att ibland blev det fel med dukarna då någon cylinder gick sönder och det bara kom kalluft...

Johan lät mig svetsa lite, och hade jag inte varit så stressad så hade jag nog gärna fortsatt lite, men jag ville liksom hålla i kameran själv på taket.

Gummidukens undersida är fleecebelagd för att den ska bli hållbarare.

Hade de vunnit hade jag claimat en tredjedel, det var på mitt tak det hände, och under den tiden jag betalade dem för att skrapa lotter...

Flygfoto, eller nåt. Fyra kubik grus och sand är det i alla fall.

Alla dukskarvar svetsas med en annan typ av gummiduk. Fortfarande EPDM, men utan fleecebaksida.

Två riktigt sköna Lule-killar. Har tydligen ett gäng av sina bybröder som arbetskamrater vid det här laget. Bästa jobbet man kan ha tyckte Thomas, fritt och utomhus. Johan visade sig vara fd Kummelnäsbo, och gillade idyllen här ute.

KLAAAART!!! Nu är det bara att anlägga sedumtak!! Tempot på bygget kan avta, eller det blir väl samma tempo, men de får komma och gå lite mer som de vill from nu.

18 augusti 2010

Händelserik dag för byggflickan, för någon herre är jag inte.

Dagen D, fårullsisoleringen har kommit från Secondnature i England. Oj vad de ringt från speditören i Göteborg. Kommer en lastbil fram, kan DET lastas av utanför tomten, bättre om ni hämtar osv. Området kryllar av lunga och långa lastbilar. Jag upplystes om att just den här chauffören lyfter INTE ETT finger, no questions asked. Peter kommer med hjullastaren och lindar farbroderna om lillfingret, vips så får jag INTE lyfta ETT finger. Den där avlastningen klarar de utan mig. Och chauffören var len som silke. Undrar hur han gör Peter?

En lastbil kommer lastad.

Och här kommer pallvagnen. Bara en sån sak. Känns som om den kom på silverbricka.

Inga klena killar det här.

Det regnar!!!

Platskontoret inne även idag.

Tomas på Rehns smide har ritat hur man kan fästa upplagsplåten så att den ligger stabilt och säkert.

Och Tomasz har ritat hur han tycker att taket ska byggas.

Jag bara gillar bilden.

En av alla fönsterbalkar ska lyftas upp. Klippan Ingvar med Michal, som är super han med.

Det finns mycket snyggt på ett bygge.

Ingvar har byggt den här kranen själv.

Och han sa det var ingen fara att stå under, för någon skulle ju betala fakturan också... antar att han syftar på mig. 

Jo, jag gillar ju kranar som sagt...

Oväntat besök eller??

Stazek och Tomek är glada, och givetvis jag med. Jag supertrivs med att ha dem i min omgivning. 

En balk till på plats.

Inte så butter som han ser ut. Det är otroligt att det är så många av de som är involverade i bygget som bor i området. Känns tryggt. Ingvar är sjukt pålitlig, och omtänksam. De har rätt bra koll på sånt jag inte har koll på.

Maffig bild.

Ok, erkänn att ni också gillar kranar!?

Närmre än så här kommer man inte.

Balk på väg...

Och snart är den på plats.

Det är förmodligen bara jag som gillar såna här bilder. Men när jag är klar så kommer jag att bli normal igen. Om ni har någon nytta av det...

Coolt!!

800 kilo.